Analiza Funcţională şi Instituţională a Ministerului Sănătăţii

Analiza Funcţională şi Instituţională a Ministerului Sănătăţii

Functional and Institutional Analysis of the Ministry of Health[EN]
Analiza Funcţională şi Instituţională a Ministerului Sănătăţii[RO]
Функциональный и институциональный анализ Министерства Здравоохранения[RU]Analiza Funcţională şi Instituţională a Ministerului Sănătăţii


Raportul are ca scop analiza funcţională şi instituţională a MS. Capitalul uman al instituţiei este format din competenţele distinse necesare pentru realizarea obiectivelor strategice ale instituţiei şi ulterior pentru exercitarea de către MS a leadershipului sectorial în realizarea obiectivelor sectoriale. Capitalul uman al Ministerului include capacităţile şi abilităţile individuale și la nivel de echipă, capacităţile instituţionale manifestate prin sistemele statistice informaţionale dezagregate, tehnologiile analitice şi calitative de interpretare a informaţiilor în procesul de modelare a politicilor şi evaluare a eficacităţii acestora, cunoştinţele şi abilităţile de administrare a politicilor şi instituţiilor sectoriale. Capacităţile instituţionale necesare pentru dezvoltarea sectorului includ: prezenţa funcţiilor sectoriale de politici, funcţia regulatorie (acreditare şi inspectare), funcţiile de suport, inclusiv de cercetare şi colectare a informaţiilor necesare altor funcţii.


Constatările raportului au fost periodic discutate în cadrul şedinţelor cu membrii grupului de lucru, iar conţinutul acestuia este aprobat de către grupul de lucru ministerial.


Raportul analizează sistemele şi capacităţile din perspectiva realizării acestora în cadrul MS şi a instituţiilor sectoriale. Sunt identificate constrângerile cu referire la lipsa a câteva funcţii sectoriale (funcţia de suport în vederea colectării sistematice a datelor şi informaţiilor relevante proceselor de politici), subutilizarea instrumentelor statistice de evaluare a necesităţilor şi a impactului politicilor, în cadrul Ministerului capacităţi profesionale insuficiente şi presiuni externe asupra elaborării produselor de politici. Ministerul se află sub presiunea fluxului mare de petiţii, iar rolul de exercitare a conducerii sectorului şi instituţiilor sectoriale reprezintă o provocare importantă.


Raportul foloseşte câteva metode de analiză şi cercetare a situaţiei. Elementele de bază ale analizei funcţionale asigură determinarea funcţiilor detaliate prezente în cadrul Ministerului, costul funcţiilor în cadrul Ministerului, cuantificarea produselor. Analiza responsabilităţilor funcţionale coroborată cu studierea aprofundată a studiilor de caz privitor la produsele principale ale Ministerului ne oferă informaţia necesară determinării capacităţilor profesionale existente şi cele necesare. O altă abordare prezintă metoda analizei procesului decizional cu referire la politici. Chestionarele decizionale cuplate cu interviuri cu diverşi factori ministeriali relevă practica şi metodele folosite în elaborarea documentelor de politici, oferă posibilitatea estimărilor financiare a costurilor în procesul de elaborare a documentelor de politici. Metodele indicate au fost completate prin câteva chestionare, oferind informaţii cu privire la climatul organizaţional, comunicarea şi interacţiunea în cadrul Ministerului. În final, chestionarele privitor la datele profesionale, experienţa şi competenţe sunt de real ajutor pentru a crea tabloul competenţelor şi experienţei personalului Ministerului.


Raportul conţine câteva capitole. În primul capitol se analizează contextul sectorial al Ministerului: grupurile beneficiare, principalele politici, structura instituţională sectorială, relaţiile intra- şi extra-sectoriale. În al doilea capitol se analizează mediul intern al Ministerului: calitatea proceselor decizionale, costul funcţiilor, cultura organizaţională, structura instituţională, productivitatea şi altele. La finele fiecărui capitol sunt sistematizate concluziile la care s-a ajuns în procesul de analiză. Capitolul 3 conţine sumarul analitic al constatărilor şi concluziilor: Analiza SWOT şi analiza principalelor probleme din perspectiva dezvoltării instituţionale ale Ministerului. În final se propun recomandări de consolidare instituţională a Ministerului. 

Share: