Opinion on the approval to the bill for the amendment of Law No. 131 of 8 June 2012 on state control over business activity (excluding under Law 131 of scrutiny by labor inspection)

Opinion on the approval to the bill for the amendment of Law No. 131 of 8 June 2012 on state control over business activity (excluding under Law 131 of scrutiny by labor inspection)

 


Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Еџi completarea Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activitДѓЕЈii de Г®ntreprinzДѓtor  (excluderea de sub incidenta Legii 131 a controalelor efectuate de catre inspectia muncii)

 

 

OZ din 21.08.2013

 

Recomandam avizarea negativa excluderii controalelor efectuate de catre inspectia muncii in baza legii 131.

 

Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator are drept scop consolidarea cadrului juridic si institutional Г®n domeniul efectuarii controlului de stat asupra activitatii de intreprinzator, prin reglementarea stricta a organizarii Еџi desfasurarea controlului, stabilirii principiilor fundamentale, precum si determinarea procedurii de efectuare a controlului. Aceasta initiativa nu este binevenita si poate sa creeze precedent pentru propuneri similare din partea altor organe de control. In asemenea caz, legea respectiva nu va avea nici un efect.

Proiectul de lege nr.252 din 14.06.2013 pentru modificarea si completarea Legii privind controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator nr.131 din 08.06.2012 (art.1) are ca scop excluderea controalelor Г®n domeniul muncii, securitatii И™i sanatatii muncii de sub sfera  de activitate a prevederilor Legii privind controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator. In varianta Г®n care acest proiect de lege a fost inaintat spre examinare, consideram ca acesta este inoportun. Insa, inaintarea unei astfel de initiative denota, ca domeniul - controlului de stat- are multe neajunsuri И™i neclaritДѓИ›i, ce urmeaza a fi analizate minuИ›ios И™i de venit ulterior cu soluИ›ii.

Pe de o parte, argumentele autorului iniИ›iativei legislative sГ®nt juste, deoarece raporturile in domeniul muncii, securitatii И™i sanatatii muncii nu se incadreaza in raporturile ce se refera la activitatea de intreprinzator, ori Legea nr.131 din 08.06.2012 reglementeaza controlul de stat nemijlocit asupra activitatii de intreprinzator (art.1, alin.(1) din legea nr.131 din 08.06.2012). In conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Legea nr.140 din 10.05.2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, ca organ de control asupra respectarii actelor legislative si a altor acte normative in domeniul muncii este Inspectoratul de Stat al Muncii. Reiesind din competenИ›ele acestuia, Inspectoratul exercita control de stat la intreprinderi, institutii si organizatii, cu orice tip de proprietate Еџi forma juridica de organizare, la persoane fizice care angajeaza salariati, precum Еџi Г®n autoritatile administraЕЈiei publice centrale si locale, denumite Г®n continuare angajatori. Din nou observam, ca Г®n aria de competenИ›Дѓ a Inspectoratului de Stat al Muncii nu intra activitatea de intreprinzator, ci raporturile din domeniul muncii. Mai mult ca atit, Inspectoratul controleaza aИ™a entitai ca instituИ›ii, autoritДѓЕЈile administraЕЈiei publice centrale si locale, care dupДѓ natura lor nicidecum nu presteaza activitate de intreprinzator.

Pe de alta parte, adoptarea proiectului de lege va constitui un precedent periculos И™i pentru alte organe abilitate cu funcИ›ii de control, care cad sub incidenИ›a Legii nr.131 din 08.06.2012. Plus la aceasta, trebuie de mentionat, ca unele argumente invocate de autor in nota informativa la proiectul de lege in cauza nu sint relevante. Spre exemplu, nu pot fi retinute argumentele precum ca prevederile legii nr.131 din 08.06.2012 creeaza dificultati nejustificate in realizarea procedurilor de control exercitate de Inspectia Muncii si conduc la diminuarea operativitatii activitatilor de inspectie, la reacИ›ii intirziate in situatii de Г®ncalcare flagranta a legislatiei sau prejudicierii drepturilor, securitaИ›ii sau sanatatii cetatenilor. Ori legea nr.131 din 08.06.2012 contine suficiente mecanisme de interventie a organelor de control Г®n situatii urgente, prin intermediul controalelor inopinate, cu condiИ›ia respectДѓrii unor conditii prealabile.

De remarcat, ca legea nr.131 din 08.06.2012 a intrat in vigoare la Г®nceputul anului 2013, adica are o perioada scurtДѓ de implementare. In acest sens, organele abilitate au obligaИ›ia de a monitoriza si evalua implementarea actelor legislative. In acest proces un rol important il are И™i societatea civila. In conformitate cu prevederile art.50, art.51 din Legea nr.780 din 2001 privind actele legislative, organele de specialitate ale Parlamentului si de alte organe responsabile de sistematizarea legislatiei au obligatia de reexaminare a actelor legislative, cel putin o data la 2 ani, ce consta in analiza continutului lor pentru evaluarea eficientei juridice la etapa respectiva de dezvoltare a relatiilor sociale. Printre etapele reexaminarii actelor legislative notДѓm: b) examinarea fiecarui act in parte din punctul de vedere al actualitatii si eficientei; existentei de paralelisme sau contradictii cu alte acte legislative; existenЕЈei de lacune Г®n reglementДѓri; posibilitatii de concentrare a unor reglementari dispersate; determinarii caracterului desuet al actului sau al unor prevederi ale lui.

Solutiile alternative pentru asigurarea conditiilor mai bune a salariatilor si pentru a reduce fenomenul platilor neformale sau in plic pot include: 1) consolidarea institutiei de plingeri individuale pentru nerespectarea conditiilor garantate salariatilor, 2) instituirea procedurilor de ombudsman pentru raporturile salariale care prin metode de negociere sДѓ gasesca rezolvarea problemelor, 3) promovarea campaniilor de informare pentru partile vizate, 4) instituirea instrumentului de evaluare conformitatii conditiilor de munca recomandate si supravegheate de catre reprezentantii industriilor, 5) elaborarea instrumentului de evaluare a riscurilor pentru salariatii in vederea realizarii argumentate si inteligenete a inspectiilor in domeniului raporturilor muncii. 

(in baza contributiilor Agendei Nationale de Business, AmCham Еџi CReDO)

 

 

Share: