Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinz

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinz

 


Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător  (excluderea de sub incidenţa Legii 131 a controalelor efectuate de catre inspectia muncii)


 

 

OZ din 21.08.2013

 

Recomandăm avizarea negativă excluderii controalelor efectuate de catre inspectia muncii în baza legii 131.

 

Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţtii de întreprinzator are drept scop consolidarea cadrului juridic şi instituţional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzator, prin reglementarea strictă a organizării şi desfăşurarea controlului, stabilirii principiilor fundamentale, precum şi determinarea procedurii de efectuare a controlului. Aceasta initiativa nu este binevenita si poate sa creeze precedent pentru propuneri similare din partea altor organe de control. In asemenea caz, legea respectiva nu va avea nici un efect.

Proiectul de lege nr.252 din 14.06.2013 pentru modificarea și completarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.131 din 08.06.2012 (art.1) are ca scop excluderea controalelor în domeniul muncii, securității și sănătății muncii de sub sfera  de activitate a prevederilor Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. În varianta în care acest proiect de lege a fost înaintat spre examinare, considerăm că acesta este inoportun. Însă, înaintarea unei astfel de inițiative denotă, că domeniul “controlului de stat” are multe neajunsuri și neclarități, ce urmează a fi analizate minuțios și de venit ulterior cu soluții.

Pe de o parte, argumentele autorului inițiativei legislative sînt juste, deoarece raporturile în domeniul muncii, securității și sănătății muncii nu se încadrează în raporturile ce se referă la activitatea de întreprinzător, ori Legea nr.131 din 08.06.2012 reglementează controlul de stat nemijlocit asupra activității de întreprinzător (art.1, alin.(1) din legea nr.131 din 08.06.2012). În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Legea nr.140 din 10.05.2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, ca organ de control asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii este Inspectoratul de Stat al Muncii. Reieșind din competențele acestuia, Inspectoratul exercită control de stat la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, la persoane fizice care angajează salariaţi, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare angajatori. Din nou observăm, că în aria de competență a Inspectoratului de Stat al Muncii nu intră activitatea de întreprinzător, ci raporturile din domeniul muncii. Mai mult ca atît, Inspectoratul controlează așa entități ca “instituții”, „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale”, care după natura lor nicidecum nu prestează activitate de întreprinzător.

Pe de altă parte, adoptarea proiectului de lege va constitui un „precedent” periculos și pentru alte organe abilitate cu funcții de control, care cad sub incidența Legii nr.131 din 08.06.2012. Plus la aceasta, trebuie de menționat, că unele argumente invocate de autor în nota informativă la proiectul de lege în cauză nu sînt relevante. Spre exemplu, nu pot fi reținute argumentele precum că prevederile legii nr.131 din 08.06.2012 creează dificultăți nejustificate în realizarea procedurilor de control exercitate de Inspecția Muncii și conduc la diminuarea operativității activităților de inspecție, la reacții întîrziate în situații de încălcare flagrantă a legislației sau prejudicierii drepturilor, securității sau sănătății cetățenilor. Ori legea nr.131 din 08.06.2012 conține suficiente mecanisme de intervenție a organelor de control în „situații urgente”, prin intermediul “controalelor inopinate”, cu condiția respectării unor condiții prealabile.

De remarcat, că legea nr.131 din 08.06.2012 a intrat în vigoare la începutul anului 2013, adică are o perioadă scurtă de implementare. In acest sens, organele abilitate au obligația de a monitoriza și evalua implementarea actelor legislative. În acest proces un rol important îl are și societatea civilă. În conformitate cu prevederile art.50, art.51 din Legea nr.780 din 2001 privind actele legislative, organele de specialitate ale Parlamentului şi de alte organe responsabile de sistematizarea legislaţiei au obligația de reexaminare a actelor legislative, cel puţin o dată la 2 ani, ce constă în analiza conţinutului lor pentru evaluarea eficienţei juridice la etapa respectivă de dezvoltare a relaţiilor sociale. Printre etapele reexaminării actelor legislative notăm: b) examinarea fiecărui act în parte din punctul de vedere al actualităţii şi eficienţei; existenţei de paralelisme sau contradicţii cu alte acte legislative; existenţei de lacune în reglementări; posibilităţii de concentrare a unor reglementări dispersate; determinării caracterului desuet al actului sau al unor prevederi ale lui.

Soluţiile alternative pentru asigurarea condiţiilor mai bune a salariaţilor şi pentru a reduce fenomenul plăţilor neformale sau in plic pot include: 1) consolidarea instituţiei de plîngeri individuale pentru nerespectarea condiţiilor garantate salariaţilor, 2) instituirea procedurilor de ombudsman pentru raporturile salariale care prin metode de negociere să gasescă rezolvarea problemelor, 3) promovarea campaniilor de informare pentru părţile vizate, 4) instituirea instrumentului de evaluare conformităţii condiţiilor de muncă recomandate şi supravegheate de către reprezentanţii industriilor, 5) elaborarea instrumentului de evaluare a riscurilor pentru salariaţii în vederea realizării argumentate şi inteligenete a inspecţiilor în domeniului raporturilor muncii. 

(în baza contribuţiilor Agendei Naţionale de Business, AmCham şi CReDO)

 

 

Share: