Мнение КРеДО насчёт утверждения Кодекса Образования

Мнение КРеДО насчёт утверждения Кодекса Образования

Opinia CReDO 28.06.2014[EN]
Opinia CReDO 28.06.2014[RO]
Opinia CReDO 28.06.2014[RU]

 

 

28.06.2014, ora 8.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 28.06.2014.

1.3. Privind nr. 7 cu privire la adoptarea Codului educației

Susținem de principiu adoptarea proiectului Codului educației cu formularea unui set de recomandări de modificare a acestuia,
formulate la etapa de consultare a proiectului actului normativ[1] (propunerile menționate nu se regăsesc în Tabela de divergență contrar legii cu privire la elaborarea actelor legislative deși se regăsesc în textul actual), din care cele mai importante:


1.La art. 3 introducerea unui termen nou: Educația în cîteva limbi concomitent (educația bilingvă sau multilingvă) – educația care are ca scop integrarea civică a reprezentanților diferitor grupuri etnice și lingvistice din societate prin intermediul dezvoltării competențelor lingvistice active de limbă română și cultivarea competențelor lingvistice ale limbilor vorbite în Republica Moldova. Dezvoltarea competențelor lingvistice se realizează prin asigurarea ponderii în creștere a obiectelor din curicula educațională predate în limba română și la solicitare în alte limbi.

2. Modificarea art. 10 Educația se desfășoară în limba română și concomitent în alte limbi. În conformitate cu standardele internaționale și la solicitarea beneficiarilor, educația în cîteva limbi concomitent (educația bilingvă sau multilingvă)[2] este asigurată cu condiţia ca ponderea limbii române în curiculă este suficientă pentru formarea competențelor active. Prezența și ponderea altor limbi în curicula este stabilită de Guvern în baza cererii părinților și copiilor și standardelor internaționale. Educația în cîteva limbi concomitent (educația bilingvă sau multilingvă) are la baza principiul interesului copilului de a urma un proces de instruire la primele trepte ale procesului educațional, urmînd pe parcursul treptelor educaționale, ponderea limbei române să crească în curicula educațională avînd ca scop facilitarea obținerii competențelor de comunicare activă în limba română. Introducerea educației bilingve sau multilingve se va realiza treptat și diferențiat pentru copiii din diferite trepte educaționale conform planului adoptat de Guvern pentru fiecare an în baza evaluărilor adecvate.

3. Modificarea titlului II, Capitolul I. Definirea și structura sistemului de învățămînt prin Sistemul de educație și titlul capitolului prin Definirea și structura sistemului de educație. Modificarea în proiectul Codului a noțiunii Sistemul de învățămînt în Sistemul de educație și prin urmare fazele învățămîntului primar în educațiea primară, etc. Sistemul de educație reprezintă ansamblul instituțiilor de prestare a serviciilor educaționale de diferite tipuri de proprietate și forme organizatorico-juridice care acreditează programele sale educaționale coform legii și care crează și formează competențele prin metodele formale și nonformale.

4. Capitolul II. Organizarea sistemului de învățămînt. Modificarea Obligația autorităților administrației publice locale de a fonda și finanța instituțiile de prestare a serviciilor educaționale primare, gimnaziale, liceale și extrașcolare în conformitate cu procedura de acreditare conform regulilor organului central de specialitate în domeniul educației. Modificarea în Autoritățile publice locale stabilesc circumscripțiile școlare pentru tipurile de servicii educaționale conform standardelor și reglementărilor stabilite de organul central de specialitate în domeniul educației. Dreptul prioritar de înrolare au beneficiarii cu locuința din circumscipția dată și beneficiarii eligibili părințiii sau tutelarii cărora își justifică proximitatea circumscripției date.

5. Capitolul II. Organizarea sistemului de învățămînt. Modificarea Procedura de acreditare a prestatorilor de servicii educaționale primare, gimnaziale, liceale și extrașcolare în conformitate cu procedura de acreditare conform prevederilor Codului și regulilor organului central de specialitate în domeniul educației. Modificarea în Notarea reprezintă actul de decizie în cadrul activității de evaluare a competențelor formate în baza reglementărilor aprobate de organul central de specialitate în domeniul educației. Modificarea Prestatorii serviciilor educaționale eliberează în baza evaluărilor actele de confirmare a competențelor formate în forma de credite transferabile și actele de studii care atestă un nivel de ciclu de învățămînt în baza reglementărilor organului central de specialitate în domeniul educației.

6. Capitolul II completat cu Resursele și managementul sistemului de educație Modificarea Managementul sistemului de educație reprezintă gestionarea politicilor educaționale de către organul executiv central, implementarea funcțiilor de acreditare, inspectare și evaluare a calității serviciilor și gestionarea prestării serviciilor educaționale. Modificarea prin introducerea principiului valorii adăugate în prestare a serviciilor în schimbul resurselor financiare acordate. Modificarea în Conducătorul instituției publice de prestare a serviciilor educaționale, instituțiilor de reglementare și evaluare în servicii este numit urmare a procedurii competitive și transparente, în baza regulamentului aprobat de organul central executiv de specialitate. Modificarea în Managementul calității este asigurat prin a) prezentarea informației anuale despre calitatea serviciilor educaționale și deprinderilor formate prestate în baza indicatorilor stabiliți, b) autoevaluarea prestatorilor de servicii prin organizarea profesională a prestatorilor de servicii și promovarea standardelor de calitate, c) (re-)acreditarea, inspectarea prestatorilor de servicii educaționale și examinarea plîngerilor de calitate și conformare la serviciile educaționale prin intermediul unui meanism național specializat.

7. Capitolul II completat cu Resursele și managementul sistemului de educație. Introducerea art. 26-1 prin care se instituie mecanismul de evaluare a costurilor financiare minime pentru serviciile educaționale în baza pachetului de servicii acordat. Formula de calculare a costurilor rambursabile per copil va ține cont de treapta școlară, regiunea geografică, necesitățile educaționale speciale și numărul de copii în școală. Metodologia de elaborare a formulei este stabilită prin Hotărîrea de Guvern. Introducerea prin care Conducătorul instituției de prestare a serviciilor educaționale are statutul de gestionarul al bugetului instituției și instituția de prestare a serviciilor educaționale deține autonomia financiară deplină pentru stabilirea mecanismelor de salarizare și compensare a muncii cadrelor didactice avînd ca referință metodologia și standardele recomandabile stabilite de organul central executiv.

8. La art. 34 Învăţămîntul la domiciliu prin scoaterea condiţiei stării sănătăţii  pentru a permite doar copiilor bolnavi să aleagă această opţiune, deoarece constituie o discriminare a copiilor sănătoşi în sensul art. 2 a legii 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Reprezintă o încălcare a egalităţii în sensul art. 16 a Constituţiei RM şi a interzicerii discriminării în sensul art. 14 CEDO. Divizarea între copii sănătoţi şi bolnavi nu este justificată, iar o mică parte din copii sănătoşi, din diverse motive, doresc să fie instruiţi sau să se instruiască la domiciliu.

9. Capitolul X Evaluarea în învățămîntul general Necesită regîndirea integrală. Definirea evaluării trebuie să prevadă: 1) evaluarea prestatorilor de servicii educaționale, anume calitatea serviciilor prestate, conformarea la standardele educaționale, condițiile prietenoase pentru copil, calitatea și conformarea cadrelor educaționale, existența procedurilor care asigură calitatea serviciilor educaționale, eficiența alocațiilor financiare, etc 2) evaluarea competențelor formate a beneficiarilor serviciilor educaționale, 3) funcționarea sistemului educațional, în special raporturile dintre prestatorii și administrația publică relevantă. Este necesară specificarea atribuțiilor instituțiilor responsabile de evaluare prin asigurarea principiului de separare clară a gestionării și evaluării. Este necesară și asigurarea publicității procesului de evaluare și implicarea formelor asociative a prestatorilor și beneficiarilor serviciilor educaționale.

 


[1] A se vdea Opinia CReDO Comentarii și propuneri la proiectul Codului Educației, din 25.12.2013, Proiect: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1242, http://www.credo.md/pageview?id=380

[2] A se vedea Acordul de Asociere, Capitolul 23 ... Multilingvism ... art. 124 Părțile vr promova cooperarea și schimburile în domeniile de interes reciproc, cum ar fi diversitatea lingvistică și învățarea limbilor pe durata vieții, prin schimbul de informații și celor mai bune practici.

Mass Media

Ordinea de zi a Guvernului

imagine: viatalibera.ro

Share: